top of page

Інформаційні системи та технології: результати і перспективи

Information Systems and Technology: Results and Prospects

1-а Міжнародна науково-практична конференція                                  1st International Scientific and Practical Conference

conference.png

(IST 2024)

Збірник тез доповідей конференції                                                                        Collection of abstracts of the conference

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології: результати і перспективи» (IST 2024),  яку буде проведено

6 березня 2024 р.

за адресою: м. Київ, вул. Б. Гаврилишина, 24, Факультет інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі освіти, інженери, фахівці, експерти, підприємці.

 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег.

Порядок роботи конференції

У рамках конференції буде проведено засідання секцій, круглі столи, семінари та гостьові лекції.

 

Форми участі у конференції

Доповідь на секціях конференції (очно, онлайн).

 

Робочі мови конференції

Публікація матеріалі і виступи можливі англійською та українською мовами.

Dear colleagues!

We invite you to take part in the 1st international scientific and practical conference «Information Systems and Technology: Results and Prospects» (IST 2024),  which will be held on

March 6, 2024

at the Faculty of Information Technology, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Scientists, professors, PhD students, students, engineers, professionals, experts, and businessmen are invited to participate in the conference.

 

The organizing committee will be grateful if you share this information with your colleagues.

Procedure of the Conference

Conference will include section meetings, round tables, workshops and guest lectures.

 

Forms of Participation

Reporting at the conference (live, online).

 

Conference Languages

Papers and presentations at the conference are accepted in English and Ukrainian.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ — БЕЗКОШТОВНА.                           PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE OF CHARGE.

Секції конференції

 • Розумні технології ІоТ

 • Цифрові технології управління проєктами

 • Мережеві та інтернет-технології

 • Безпека інформаційних систем та мереж

 • Системи та технології штучного інтелекту

 • Когнітивне моделювання та інженерія знань

Conference Sections

 • Smart IoT technologies

 • Digital Technology of Project Management

 • Network and Internet Technology

 • Security of information systems and networks

 • Systems and technologies of artificial intelligence

 • Cognitive modeling and knowledge engineering

Програмний комітет

Голова: Володимир ІЛЬЧЕНКО, д.ф-м.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Заступник голови: Володимир ДРУЖИНІН, д.т.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Андреас ПЕСТЕР, д.т.н., проф.

(Каринтійський університет прикладних наук, Австрія / Британський університет Єгипту, Єгипет)

Фредерік МАЛЄ, д.т.н., проф.

(Університет Кот де Азур, Франція)

Андрій БІЛОЩИЦЬКИЙ, д.т.н., проф.
(Астана ІТ університет, Казахстан)

Артурас МИККУС, д.т.н., проф.

(Університет Вітовта Великого, Литва)

Андрій ОНИЩЕНКО, д.е.н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Сергій ТОЛЮПА, д.т.н, проф.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Володимир НАКОНЕЧНИЙ, д.т.н, проф.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Рената ДАНІЄЛІЄНЕ, д.т.н., проф.

(Вільнюський університет, Литва)

Наталья ФЕДОРОВА, д.т.н, доц. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)

Катерина НЕСТЕРЕНКО, д.т.н, проф. (Національний авіаційний університет, Україна)

Катерина КОЛЕСНІКОВА, д.т.н., проф.
(Інтернаціональний ІТ університет, Казахстан)

Хенке КАРСТЕН, д.т.н., проф.

(Технічний університет Ільменау, Німеччина)

Одед МАЙМОН, д.т.н., проф.

(Тель-Авівський університет, Ізраїль)

Мілош УЛЬМАН, д.т.н., проф.

(Чеський університет природничих наук, Чехія)

Михайло СТЕПАНОВ, д.т.н., с.н.с.

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)

Сергій ПАЛІЙ, к.т.н., доц.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Максим Делембовський , к.т.н., доц.

(Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна )

Сергій ГНАТЮК, д.т.н, проф.

(Національний авіаційний університет, Україна)

Юлій БОЙКО, д.т.н, професор

(Хмельницький національний університет, Україна)

Роман ОДАРЧЕНКО, д.т.н, професор

(Національний авіаційний університет, Україна)

Сергій ЗИБІН, д.т.н, професор

(Національний авіаційний університет, Україна)

Олександр САМКОВ, д.т.н, проф.

(Інститут електродинаміки НАН України, Україна)

Ігор Пархомей, д.т.н, проф.

(Національний авіаційний університет, Україна)

Організаційний комітет

Голова: Мирослава ГЛАДКА, к.т.н.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Заступник голови: Микола КОСТІКОВ, к.т.н., доц.

(Національний університет харчових технологій, Україна)

Олена Сіпко, к.т.н.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Ольга КРАВЧЕНКО к.т.н., доц.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Ольга САВЕНКО, пров. інж.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Program Committee

Head: Volodymyr ILCHENKO, Dr, Prof.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Deputy Head: Volodymyr DRUZHYNIN, DSc, Prof.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Andreas PESTER, Prof., Dr.

(Carinthia University of Applied Sciences, Austria /
The British University in Egypt, Egypt)

Frédéric MALLET, Professeur des Universités, Dr.

(Côte d'Azur University, France)

Andrii BILOSHCHYTSKYI, DSc, Prof.
(Astana IT University, Kazakhstan)

Artūras MICKUS, Assoc. prof., Dr.

(Vytautas Magnus University, Lithuania)

Andriy ONYSHCHENKO, DEc, Prof.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Serhii TOLIUPA, DSc, Prof.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Volodymyr NAKONECHNYI, DSc, Prof.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Renata DANIELIENĖ, Assoc. prof. Dr.

(Vilnius University, Lithuania)

Nataliia FEDOROVA, DSc, Doc.
(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)

Kateryna NESTERENKO, DSc, Prof.
(National Aviation University, Ukraine)

Kateryna KOLESNIKOVA, DSc, Prof.
(International IT University, Kazakhstan)

Karsten HENKE, Dr.-Ing. Prof. h. c.

(Ilmenau University of Technology, Germany)

Oded MAIMON, Prof., Dr.

(Tel Aviv University, Israel)

Miloš ULMAN, Assoc. prof., PhD

(Czech University of Life Sciences, Czechia)

Mykhailo STEPANOV, DSc, SrSci

(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)

Sergiy PALIY, PhD, Doc.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Maksym DELEMBOVSKYI, PhD, Doc.

(Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine)

Sergiy GNATYUK, DSc, Prof..

(National Aviation University, Ukraine)

Juliy BOIKO, DSc, Prof.

(Khmelnytskyi National University, Ukraine)

Roman ODARCHENKO, DSc, Prof.

(National Aviation University, Ukraine)

Serhii ZYBIN, DSc, Prof.

(National Aviation University, Ukraine)

Oleksandr SAMKOV, DSc, Prof.

(Institute of Electrodynamics, NAS of Ukraine, Ukraine)

Igor PARKHOMEY, DSc, Prof.

(National Aviation University, Ukraine)

 

Organizing Committee

Head: Myroslava GLADKA, PhD

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Deputy Head: Mykola KOSTIKOV, PhD, Doc.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Olena SIPKO, PhD

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Olha KRAVCHENKO, PhD, Doc.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Olha SAVENKO, Lead. eng.

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Обов’язкові вимоги до оформлення тез для публікації

Обсяг — 2 або 3 сторінки, заповнені до кінця.

Формат сторінки — А4 (210×297 мм).

Усі поля сторінки — по 2 см.

Структура тез доповідей:

1. Назва: шрифт Helvetica, жирний, кегль — 14.

2. Автори (ім’я та прізвище повністю): шрифт Helvetica, жирний, кегль — 12. Після кожного прізвища — верхній індекс № установи автора.

3. Установа, в якій виконано роботу, перед назвою установи верхній індекс, що співвідноситься з автором: шрифт — Times New Roman, кегль — 12.

4. ORCID (кожного автора): шрифт — Times New Roman, кегль — 12.

5. E-mail (кожного автора): шрифт — Times New Roman, кегль — 12.

6. Анотація (короткий виклад вмісту тез — 50–100 слів): шрифт — Times New Roman, курсив, кегль — 12.

7. Ключові слова: шрифт — Times New Roman курсив, кегль — 12.

8. Основний текст тез доповіді. Для тексту тез (текст, таблиці, формули, рисунки): шрифт — Times New Roman, кегль — 12, інтервал — 1, абзац — 1,0 см, вирівнювання — по ширині.

Основний текст ділиться на розділи: Вступ, Дані та методи, Результати та аналіз, Обговорення та висновки, Література.

Таблиці та рисунки повинні бути вставлені в текст статті ближче до місця їхньої першої появи. На всі таблиці та рисунки слід посилатися в тексті таким чином: Рисунок 1, Таблиця 1, тобто «Як показано в Таблиці [або Рисунку] 1 ...» (а не на табл., рис. або Рис.). Усі рисунки мають бути пронумеровані в тому порядку, в якому вони наведені в статті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2).

Підписи до рисунків друкуються під рисунками, шрифт — Times New Roman, курсив, кегль — 12, вирівнювання — по центру.

Підписи до таблиць друкуються перед таблицею, шрифт — Times New Roman, курсив, кегль — 12, вирівнювання — по правому краю. Таблиці не розбиваються по сторінках і колонках.

Ілюстрації виконуються якісно, у графічних редакторах. прямим жирним шрифтом. У списку джерел наводити лише статті та монографії за останні 5 років.

9. Тези завершуються короткою інформацією про авторів із особистими фото (2,5×3,5 см). Прізвище та ім’я автора: шрифт Helvetica жирний, кегль — 10. Дані про автора: шрифт — Times New Roman, кегль — 10.

Будь ласка, уважно виконуйте вимоги до оформлення та структури тез доповідей!

Requirements for Papers

Amount — 2 or 3 full pages.

Paper size — A4 (210×297 mm).

All page margins — 2 cm.

Paper structure:

1. Title: Helvetica font, bold, 14 pt.

2. Authors (full first and last name): Helvetica font, bold, 12 pt. After each last name place an upper index with author's organization number.

3. Author's organization preceded by the upper index corresponding to the author: Times New Roman font, 12 pt.

4. ORCID (for each author): Times New Roman font, 12 pt.

5. E-mail (for each author): Times New Roman font, 12 pt.

6. Abstract (short summary of the paper, 50–100 words): Times New Roman font, italic, 12 pt.

7. Keywords: Times New Roman font, 12 pt.

8. Main text. For the text and formulae: Times New Roman font, 12 pt, single line spacing (1.0), left indent 1.0 cm, alignment – justified.

Main text is divided into sections: Introduction; Data and Methods; Results and Analysis; Discussion and Conclusion; Acknowledgment (optional); References.

Tables and figures must be placed in the paper as close to their first appearance as possible. They have to be referenced like this: Figure 1, Table 1, i.e. «As it is shown in the Table [or Figure] 1, ...» (not "tab.", "fig." or "Fig."). All figures must be numbered in order of appearance in the paper (e.g., Figure 1, Figure 2).

Figure captions are placed below them, Times New Roman font, italic, 12 pt, centered.

Table captions are placed above them, Times New Roman font, italic 12 pt, right-aligned. Tables must not be split across different pages or columns.

Figures must be clear and readable, with bold font for captions.

References must include only scientific articles and monographs published not earlier than 5 years ago.

9. At the end of the paper, provide short information about the authors with personal photos (2.5×3.5 cm). First and last name: Helvetica font, bold, 10 pt. Information about the author: Times New Roman font, 10 pt.

 

Please be attentive and follow the requirements for the design and structure of your conference papers.

bottom of page